Αλλαγές στην Είσπραξη Ασφαλίστρων από Ασφαλιστές

Μεταρρύθμιση στην Είσπραξη Ασφαλίστρων

Στις 13 Μαρτίου 2017, η Έφορος Ασφαλίσεων είχε εκδώσει οδηγία προς τις ασφαλιστικές Εταιρείες Γενικού Κλάδου η οποία ρυθμίζει την είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων. Η οδηγία έχει τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Σύμφωνα με την οδηγία:

  • Oι ασφαλιστικές απαγορεύεται να παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις προς τους ασφαλιστές. (Να σημειωθεί ότι πριν την εφαρμογή αυτής της οδηγίας πολλές ασφαλιστικές παρείχαν πιστωτικές διευκολύνσεις προς τους ασφαλιστές και οι ασφαλιστές με την σειρά τους παραχωρούσαν πιστωτικές διευκολύνσεις προς τους πελάτες.
  • Η καινούργια οδηγία δεν απαγορεύει την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από τις ασφαλιστικές προς τους πελάτες. Έτσι η κάθε ασφαλιστική ακολουθεί την δική της πολιτική όσον αφορά την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων
  • Όλες οι πληρωμές με εμβάσματα και επιταγές πρέπει να γίνονται προς την ασφαλιστική Εταιρεία και όχι προς τον ασφαλιστή
  • Οι ασφαλιστές οι οποίοι έχουν σχετική εξουσιοδότηση από την ασφαλιστική Εταιρεία μπορούν να εισπράττουν τα ασφάλιστρα από τους πελάτες, αλλά οφείλουν να εκδίδουν απόδειξη είσπραξης της ασφαλιστικής Εταιρείας και θα πρέπει εντός 7 εργάσιμων ημερών να αποδίδουν τα ασφάλιστρα στην Εταιρεία.

http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201702/222/editor/collection_of_premiums.pdf