Απλή Ασφάλεια Ζωής Πρόσκαιρης Διάρκειας (Term Life Insurance)

Τι είναι η ασφάλεια ζωής πρόσκαιρης διάρκειας;

Απλή ασφάλεια ζωής πρόσκαιρης διάρκειας (Term Life Insurance) είναι ένας τύπος ασφάλειας ζωής όπου ασφαλίζει κάποιος την ζωή του για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο, όπως για παράδειγμα 20 χρόνια.

Αν ο ασφαλισμένος πεθάνει εντός της συμφωνημένης περιόδου ασφάλισης, τότε οι δικαιούχοι του θα λάβουν το ασφαλισμένο ποσό.

Εάν ο ασφαλισμένος  επιβιώσει με την πάροδο των προκαθορισμένων 20 χρόνων, τότε οι δικαιούχοι του δεν μπορούν να διεκδικήσουν κανένα ωφέλημα από την ασφάλεια του.

Ο συγκεκριμένος τύπος ασφάλειας ζωής παρέχει ασφάλεια οποιουδήποτε ύψους κάλυψης και για όσο εσείς τη χρειάζεστε. Η κάθε ασφαλιστική βέβαια εφαρμόζει τη δική της πολιτική και μπορεί να ασφαλίζει μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία.

Τι ανάγκες καλύπτει;

Αυτός ο τύπος ασφάλειας ζωής, προστατεύει μια οικογένεια από την οικονομική καταστροφή που μπορεί να συνεπάγεται ένας πρόωρος θάνατος κάποιου μέλους της οικογένειας το οποίο συνεισφέρει στο οικογενειακό εισόδημα.

Άλλες ανάγκες τις οποίες πιθανόν να καλύπτει είναι:

 • Κάλυψη μελλοντικών εξόδων για τις σπουδές των παιδιών
 • Προστασία/Αντικατάσταση οικογενειακού εισοδήματος
 • Υφιστάμενες/Μελλοντικές οικογενειακές υποχρεώσεις
 • Μελλοντικά όνειρα και σχεδιασμοί

Πώς λειτουργεί;

Ο ασφαλισμένος πληρώνει το ασφάλιστρο του σε μια ασφαλιστική εταιρία, η οποία με τη σειρά της δεσμεύεται να πληρώσει στους δικαιούχους το ποσό της ασφάλειας σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου μέσα σε μια προκαθορισμένη περίοδο.  Έτσι λοιπόν, ο κίνδυνος οικονομικής καταστροφής μιας οικογένειας, λόγω κάποιου πρόωρου θανάτου, μεταφέρεται στην ουσία σε μια ασφαλιστική εταιρεία.

Η ασφαλιστική εταιρία με την σειρά της εισπράττει τα ασφάλιστρα, διατηρεί ένα μέρος για την πληρωμή των απαιτήσεων και επενδύει το υπόλοιπο. Με αυτό τον τρόπο, η ασφαλιστική εξασφαλίζει μια επενδυτική απόδοση, η οποία συνεισφέρει στην κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων αλλά και στην κερδοφορία της.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες εξασφαλίζουν ότι το ασφάλιστρο που χρεώνουν είναι επαρκές για την αποπληρωμή των μελλοντικών απαιτήσεων, με τη χρήση της αναλογιστικής επιστήμης.

Οι αναλογιστές είναι υπάλληλοι των ασφαλιστικών που με διάφορες στατιστικές μεθόδους και αναλογιστικά μοντέλα σχεδιάζουν ασφαλιστικά προϊόντα αλλά επίσης αξιολογούν την επάρκεια των αποθεμάτων για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων.

Αρχικά η ασφαλιστική εταιρεία θα αξιολογήσει τον κίνδυνο θνησιμότητας (πρόωρου θανάτου) του πελάτη της λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω:

 • Ηλικία
 • Σχέση βάρους και ύψους
 • Κάπνισμα
 • Κατανάλωση αλκοόλ
 • Προσωπικό ιατρικό ιστορικό
 • Οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
 • Επικίνδυνη οδήγηση
 • Επάγγελμα

Το τμήμα αποδοχής κινδύνου, αφού αξιολογήσει τους πιο πάνω παράγοντες κινδύνου,  θα αποφασίσει αν θα σας ασφαλίσει (αν είστε δηλαδή ένας ασφαλίσιμος/αποδεκτός κίνδυνος) ή όχι. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, τότε θα καθοριστεί και το ύψος του ασφαλίστρου.

Αφού περάσει ο πελάτης το στάδιο της αποδοχής κινδύνου, η ασφάλεια του θα τεθεί σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι θα πληρώνεται το ασφάλιστρο σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που σύναψε με την ασφαλιστική.

Πώς αποφασίζετε το ύψος της ασφάλειας ζωής που χρειάζεστε;

Το ύψος της ασφάλειας ζωής που χρειάζεστε είναι καθαρά προσωπική υπόθεση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκτιμηθεί από κάποιο γενικό κανόνα όπως ο καθαρός ετήσιος μισθός σας επί 10.

Το ύψος της ασφάλειας ζωής που χρειάζεστε είναι σημαντικό να είναι επαρκές, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας σας σε περίπτωση που εσείς δε θα είστε εδώ να φροντίσετε για αυτό.

Επιπρόσθετα, το ιδανικό θα είναι να μην ξεπερνά τις οικογενειακές σας ανάγκες, αφού σε τέτοια περίπτωση θα πληρώνετε επιπλέον ασφάλιστρα για κάτι το οποίο δεν έχετε πραγματικά ανάγκη.

Οι κυριότεροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη για τον καθορισμό της ασφαλιστικής κάλυψης είναι:

 • Οικογενειακή κατάσταση (Έγγαμος ή Άγαμος)

  • Αν είστε παντρεμένοι, οι ανάγκες σας για μια απλή ασφάλεια ζωής πρόσκαιρης διάρκειας (term life insurance), πιθανόν να διαφέρουν αρκετά σε σχέση με το αν είστε ανύπαντροι. Αν είστε ανύπαντροι και δεν έχετε κάποιο εξαρτώμενο πρόσωπο, ίσως τη δεδομένη στιγμή να μην χρειάζεστε καθόλου ασφάλεια ζωής.
 • Οικογενειακό εισόδημα

  • Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος (μετά τους φόρους) είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη.
  • Η συνεισφορά του κάθε μέλους της οικογένειας σας στο οικογενειακό εισόδημα είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας. Αν για παράδειγμα εσείς είστε αυτός που συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο του οικογενειακού καθαρού εισοδήματος, τότε οι δικοί σας πιθανόν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε περίπτωση πρόωρου θανάτου σας – στοιχείο που η ασφάλεια ζωής σας θα πρέπει να λάβει υπόψη.
 • Αριθμός παιδιών

  • Όσο πιο πολλά παιδιά έχετε, τόσο μεγαλύτερες αναμένεται να είναι οι οικονομικές σας ανάγκες για τα καθημερινά έξοδα όπως φαγητό, στέγαση, ρουχισμό, έξοδα νοσηλείας, έξοδα σπουδών και άλλα πολλά.
 • Ηλικία των παιδιών

  • Όσο μικρότερα είναι τα παιδιά σας σε ηλικία, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το χρονικό διάστημα που αυτά θα εξαρτώνται από το οικογενειακό εισόδημα.
 • Υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία

  • Όπως είναι φυσικό, όσο πιο πολλά περιουσιακά στοιχεία έχετε διαθέσιμα (ιδιαίτερα εάν αυτά είναι ρευστά και όχι ακίνητα), τόσο λιγότερη είναι η ανάγκη σας για ασφαλιστική κάλυψη. Τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι δυνατόν να καλύπτουν μέρος ή ακόμα και όλες τις ανάγκες της οικογένειας σας σε περίπτωση πρόωρου θανάτου σας.
 • Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη που πιθανόν να προσφέρεται από τον εργοδότη σας

  • Ο εργοδότης σας είναι πολύ πιθανόν να σας παρέχει το ωφέλημα της ομαδικής ασφάλειας ζωής. Ενημερωθείτε πρώτα για το ύψος της κάλυψης που σας παρέχεται και ανάλογα αποφασίστε κατά πόσο θα θέλατε να μειώσετε το ποσό της κάλυψης της προτεινόμενης ιδιωτικής ασφάλειας ζωής σας με το ποσό της κάλυψης που σας προσφέρει η ομαδική ασφάλεια ζωής του εργοδότης σας. Πρέπει όμως να λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση αλλαγής εργασίας πιθανόν να τερματιστεί το συγκεκριμένο ωφέλημα. Στις πλείστες περιπτώσεις μπορείτε να αποταθείτε στην ασφαλιστική που συνεργάζεται ο εργοδότης σας και να συνεχίσετε την συγκεκριμένη ασφάλεια ζωής, καταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο.
 • Υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές υποχρεώσεις

  • Οι υφιστάμενες αλλά και οι μελλοντικές σας υποχρεώσεις σας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό της ασφαλιστικής κάλυψης. Για παράδειγμα, αν σχεδιάζετε να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην χρηματοδότηση της 1ης τους κατοικίας, τότε το ποσό που υπολογίζετε να συνεισφέρετε πρέπει να ληφθεί υπόψη στο ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης.
  • Εάν για τα υφιστάμενα σας δάνεια έχετε ήδη εκχωρήσει κάποια ασφάλεια ζωής τότε αυτά δε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις υφιστάμενες υποχρεώσεις, κατά την αξιολόγηση του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης (συνήθως, οι τράπεζες πριν να παραχωρήσουν κάποιο δάνειο, απαιτούν την εκχώρηση κάποιας ασφάλειας ζωής που να καλύπτει το ύψος του δανείου έτσι ώστε να υπάρχει εγγυημένη εξασφάλιση στην περίπτωση που ο δανειολήπτης πεθάνει προτού ξοφλήσει το δάνειό του).
 • Μελλοντικά όνειρα και σχεδιασμοί

  • Τα μελλοντικά όνειρα και οι σχεδιασμοί της οικογένειας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού της ασφαλιστικής κάλυψης. Για παράδειγμα, μπορεί κατά την αφυπηρέτηση σας να ονειρεύεστε να κάνετε με την οικογένεια σας τον γύρο της Ευρώπης ή της Αμερικής.  Αν θέλετε η οικογένεια σας  να εκπληρώσει αυτό το όνειρο έστω και στη δυσάρεστη περίπτωση που δε θα είστε εσείς εκεί, τότε ενδεχομένως να πρέπει να λάβετε υπόψη αυτό το κόστος στο ύψος της ασφαλιστικής σας κάλυψης.

Συμπέρασμα: Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί σωστά το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης που χρειάζεστε για να:

 • Εξασφαλίσετε ότι η οικογένεια σας θα έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους στην περίπτωση που εσείς δεν θα είστε εδώ για να την στηρίξετε.
 • Μην πληρώνετε επιπρόσθετα ασφάλιστρα για μια υπερκάλυψη την οποία στη πραγματικότητα δεν χρειάζεστε.

Πώς να αποφασίσετε τη διάρκεια της ασφάλειας σας:

Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσετε σωστά τη διάρκεια της ασφάλειας ζωής που χρειάζεστε. Η επιλογή μικρότερης διάρκειας ασφάλειας από αυτή που πραγματικά χρειάζεστε πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα να μείνετε χωρίς ασφαλιστική κάλυψη στη λήξη της ασφάλειας σας. Αντίθετα, η επιλογή μεγαλύτερης διάρκειας ασφάλειας από αυτή που πραγματικά χρειάζεστε συνεπάγεται ότι πιθανόν να πληρώσετε συνολικά επιπλέον ασφάλιστρα για κάτι που στην τελική δεν χρειάζεστε στην πραγματικότητα.

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό της  διάρκειας της ασφάλειας σας:

 • Σε πόσα χρόνια το μικρότερο σας παιδί θα αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο/κολλέγιο και θα είναι οικονομικά ανεξάρτητο;

 • Πότε θα αφυπηρετήσει η/ο σύζυγος σας;

 • Σε πόσα χρόνια θα τακτοποιηθούν οι μακροχρόνιες σας υποχρεώσεις (εγγυήσεις, γάμοι παδιών κτλ);

Με βάση τις απαντήσεις σας στα πιο πάνω βασικά ερωτήματα μπορείτε να έχετε μια εκτίμηση της μέγιστης διάρκειας της ασφάλειας ζωής που χρειάζεστε.

Για παράδειγμα, αν το μικρότερο σας παιδί είναι 5 χρονών και αναμένετε πως, εκτός απροόπτου, θα τελειώσει τις σπουδές του σε 18 χρόνια από σήμερα, τότε η διάρκεια της ασφάλεια ζωής που θα πρέπει να κάνετε λαμβάντας υπόψη αυτή την ανάγκη, είναι 18 χρόνια.

Πώς να εξοικονομήσετε ασφάλιστρα;

α. Κατάλληλη επιλογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης που χρειάζεστε

Επιλέγοντας το κατάλληλο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης, εξασφαλίζετε ότι οι δικοί σας θα έχουν επαρκή κάλυψη, αλλά παράλληλα δεν πληρώνετε επιπλέον ασφάλιστρα για μια υπερκάλυψη την οποία δεν έχετε ανάγκη στην πραγματικότητα.

β. Κατακερματισμός μίας μεγάλης ασφάλειας σε αριθμό μικρότερων ασφαλειών με χαμηλότερες καλύψεις

Για παράδειγμα, ο Κώστας έχει αξιολογήσει την ανάγκη του για ασφαλιστική κάλυψη €400.000 με διάρκεια 25 χρόνια.

Το ποσό της κάλυψης αναλύεται ως ακολούθως:

 • 50.000 για τα μελλοντικά έξοδα σπουδών της κόρης του Γεωργίας που σήμερα είναι 8 χρονών.
 • 150.000 για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων της οικογένειας.
 • 100.000 για να βοηθήσει την Γεωργία μελλοντικά να αγοράσει διαμέρισμα.
 • 100.000 για την οικονομική στήριξη της Ιωάννας (Σύζυγος του Κώστα) μετά την αφυπηρέτηση της.

Βάση των πιο πάνω, πιθανόν να έχει προταθεί στον Κώστα μια ασφάλεια ζωής πρόσκαιρης διάρκειας με κάλυψη €400.000 για 25 χρόνια.

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στο γράφημα, οι ασφαλιστικές ανάγκες του Κώστα μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς κάποιες από τις σημαντικές υποχρεώσεις του εκπληρώνονται.

Σε 15 χρόνια η Γεωργία θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της και ως εκ τούτου, μετά την πάροδο των 15 χρόνων ο Κώστας στην πραγματικότητα δε θα χρειάζεται να έχει κάλυψη για τις 50.000 που προορίζονταν για τις σπουδές της Γεωργίας.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Κώστας θα μπορούσε αντί να έχει μόνο μια ασφάλεια με κάλυψη 400.000 για 25 χρόνια, να έχει τρεις ασφάλειες όπως δείχνει το πιο κάτω γράφημα. Με αυτό τον τρόπο, ο Κώστας θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό μέρος των ασφαλίστρων του, αφού θα πληρώνει για την κάλυψη που πραγματικά έχει ανάγκη, όπως αυτή προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου.

γ. Ζητήστε προσφορές από διάφορες ασφαλιστικές

Ας υποθέσουμε πως έχετε αποφασίσει το ύψος και τη διάρκεια της ασφάλειας ζωής που χρειάζεστε. Γιατί να αποδεκτείτε την πρώτη προσφορά που θα έρθει μπροστά σας;

H ασφάλεια ζωής πρόσκαιρης διάρκειας είναι ένα τυποποιημένο ασφαλιστικό προϊόν και επομένως η σύγκριση των ασφαλίστρων που χρεώνουν οι ασφαλιστικές για τους ίδιους όρους είναι σχετικά εύκολη.

Προσοχή όμως, επειδή το πιο φθηνό δε σημαίνει ότι είναι και η πιο κατάλληλη επιλογή. Πάντοτε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών που η κάθε ασφαλιστική προσφέρει. Ξεκινήστε την έρευνα σας απλά ρωτώντας διάφορους φίλους και συγγενείς να σας πουν τη δική τους εμπειρία σχετικά με την ασφαλιστική με την οποία συνεργάζονται.

δ. Επιπρόσθετα ωφελήματα (Riders)

Επιπρόσθετα ωφελήματα (Riders) είναι κάποιες επιπρόσθετες καλύψεις/ωφελήματα τα οποία προσφέρουν οι ασφαλιστικές πέραν της βασικής ασφαλιστικής κάλυψης με την καταβολή του ανάλογου ασφαλίστρου.

Μερικά παραδείγματα επιπρόσθετων ωφελημάτων είναι:

 • Επιπρόσθετη αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα (Accidental Death Rider)
 • Παροχή εισοδήματος σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας (Disability Income Rider)
 • Απαλλαγή πληρωμών ασφαλίστρου σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας (Waiver of Premium Rider)

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε κάποιες από αυτές τις καλύψεις επιπρόσθετα της βασικής ασφάλειας ζωής σας, με την ανάλογη καταβολή του επιπλέον ασφάλιστρου.

Τα επιπρόσθετα ωφελήματα που θα συμπεριλάβετε θα πρέπει να έχουν επιλεχθεί πολύ προσεκτικά και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες σας και όχι απλά να επιλέγονται επειδή σας έχουν προταθεί από κάποιο ασφαλιστή.

ε. Μαζέψτε όλες σας τις ασφάλειες σε μια ασφαλιστική

Μερικές φορές το “One Stop Shop” εκτός από βολικό, μπορεί να είναι και πιο φθηνό. Αν είστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνετε από μια ασφαλιστική, τότε μπορείτε να διερευνήσετε το ενδεχόμενο να μεταφέρετε όλες τις ασφάλειες σας κοντά της. Οι ασφαλιστικές συνήθως προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις όταν μεταφέρετε όλες σας τις ασφάλειες σε αυτές. Σε περίπτωση που το αποφασίσετε, διεκδικήστε τις εκπτώσεις που σας αναλογούν.

Επειδή όμως οι ασφαλιστικές συνήθως επικεντρώνονται είτε στις ασφάλειες του κλάδου ζωής είτε στις ασφάλειες του γενικού κλάδου (ασφάλειες αυτοκίνητου,  περιουσίας κ.α.) είναι σχετικά δύσκολο να μεταφερθούν όλες σας οι ασφάλειες όλων των τύπων σε μια ασφαλιστική.

ζ. Προσπαθήστε να σταματήσετε το κάπνισμα και το ποτό, να χάσετε βάρος και αποφεύγετε καταστάσεις που θέτουν την σωματική σας ακεραιότητα σε κίνδυνο σε σπίτι και εργασία (εάν ισχύει στην περίπτωσή σας)

Κατά τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών από την ασφαλιστική, για την αξιολόγηση του κινδύνου θνησιμότητας σας (πρόωρος θάνατος), μια ασφαλιστική συνήθως ρωτά:

 • Αν καπνίζετε
 • Αν καταναλώνετε αλκοόλ και πόσο συχνά
 • Σχέση βάρους και ύψους σας
 • Αν έχετε βαθμούς ποινής για επικίνδυνη οδήγηση

Βάση των παραπάνω πληροφοριών αλλά και άλλων στοιχείων όπως η ηλικία, το προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, η ασφαλιστική και συγκεκριμένα το τμήμα αποδοχής κινδύνων (Underwriting) θα αξιολογήσει το βαθμό του κινδύνου θνησιμότητας σας. Βάση της αξιολόγησης, η ασφαλιστική θα αποφασίσει κατά πόσο είστε ασφαλίσιμος (αν δηλαδή θα σας αποδεκτεί) και με ποιο ύψος ασφαλίστρου.

Αν καπνίζετε, καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, είστε υπέρβαρος και οδηγείτε επικίνδυνα (είτε το καθένα ξεχωριστά είτε ως συνδυασμός κάποιων) πιθανόν να χρειαστεί να πληρώνετε υψηλότερο ασφάλιστρο (επασφάλιστρο) σε σχέση με κάποιον άλλο ο οποίος έχει τους ίδιους παράγοντες κινδύνου (ηλικία, προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό)  με εσάς αλλά δεν καπνίζει, δεν καταναλώνει αλκοόλ και έχει φυσιολογικό βάρος.

Επομένως, εάν κάποια από τα πιο πάνω σας αφορούν, σας προτρέπουμε να τα βελτιώσετε γιατί εκτός από την βελτίωση της υγείας σας, αυτό θα έχει θετική επίδραση και στο ασφάλιστρο που πληρώνετε.

Σημαντική Σημείωση: Ο προτεινόμενος προς ασφάλιση και η ασφαλιστική έχουν την υποχρέωση της Απόλυτης Καλής Πίστης. Σύμφωνα με αυτή την υποχρέωση, εσείς ως προτεινόμενος προς ασφάλιση οφείλετε να κοινοποιήσετε στην ασφαλιστική σας όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θνησιμότητας σας. Σε περίπτωση απόκρυψης κάποιας ουσιώδους πληροφορίας, τότε πιθανόν η ασφαλιστική να ακυρώσει την ασφάλεια σας.